Cégadatok, ÁSZF

Jelen adatvédelmi nyilatkozat különösen a következő honlapokra, domainekre (üzemeltető adatai részletesen: lásd 2. pont), illetve Gömöry Katalin egyéni vállalkozó (továbbiakban: Adatkezelő) által gyűjtött és kezelt adatokra vonatkozik: marketingmania.hu, marketingtanfolyamok.info, webshop.marketingmania.hu

A fenti honlapok használatának feltétele jelen Adatvédelmi Nyilatkozat elfogadása. Az Adatvédelmi Nyilatkozat a felsorolt honlapok minden látogatójára érvényes.

1. Az Adatvédelmi Nyilatkozat célja

1.1 Az Adatkezelő célja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat közzétételével, hogy az internetes felületeinken alkalmazott adatkezelési elveket, előírásokat és feltételeket bemutassa, a személyes adatok kezelésében érintett személyeket tájékoztassa az adatkezelés jellegéről, az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, hogy az adatokat kik ismerhetik meg, illetve az egyes jogorvoslati lehetőségekről.

Jelen Adatkezelési Nyilatkozatot a személyes adatok védelme, a jogosulatlan hozzáférés megakadályozása, a tisztességes, biztonságos adatkezelés, valamint az Irányadó jogszabályoknál (1.2. pont) felsorolt jogi rendelkezések betartása érdekében és azok figyelembe vételével hoztuk létre.

1.2 Irányadó jogszabályok:

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot az alábbi hatályos jogszabályok alapján hoztuk létre:

 • Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679/EU Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR)
 • évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
 • évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: Grt.)
 • évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: Eker.tv.)
 • évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 • évi CXIX. tv. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat hatályba lépésének időpontja: 2018. május 25.

Az Adatkezelő magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el az Adatvédelmi Nyilatkozat tartalmát, és mindenkor gondoskodik annak betartásáról.

Az Adatvédelmi Nyilatkozat folyamatosan elérhető az alábbi közvetlen linken:

https://www.marketingmania.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/

2. Az Adatkezelő adatai és elérhetőségei

Név: Gömöry Katalin e.v.

Székhely: 3100 Salgótarján, Ybl Miklós u. 43/B. 4/17.

Postai cím: 3100 Salgótarján, Ybl Miklós u. 43/B. 4/17.

Adószám: 59456874-1-32

E-mail: info@marketingmania.hu

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH -75773/2014

Adatvédelmi tisztviselő adatai: mivel az adatvédelmi rendeletben foglaltak szerint a tevékenységből eredően nem előírás az adatvédelmi tisztviselő megléte, így az adatkezelő nem rendelkezik adatvédelmi tisztviselővel.

3. Fogalom-meghatározások

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban szereplő adatvédelmi fogalmak, szakkifejezések az alábbiakban részletezett jelentéssel bírnak:

„Személyes adat”:  azonosított vagy azonosítható természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„Adatkezelés”: a személyes adatokon, illetve adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet, vagy műveletek összessége. Így különösen a gyűjtés, felvétel, rögzítés, rendszerezés, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, felhasználás, lekérdezés, betekintés, továbbítás, felhasználás, közlés, nyilvánosságra hozatal, terjesztés, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, zárolás, törlés és megsemmisítés.

„Adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza. Amennyiben az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

„Címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek. Az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelésének meg kell felelnie az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

 „Harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

„Az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

„Adatvédelmi incidens”: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, illetve a véletlen megsemmisülés és sérülés.

4. A kezelt személyes adatok köre

4.1 Kapcsolatfelvételhez, ajánlatkéréshez és szerződéskötéshez kapcsolódó adatkezelés

 • Kezelt adatok: WordPress weboldal hozzáférések, hírlevélküldő szoftver hozzáférései, Facebook fiók hozzáférések, különféle szoftverek hozzáférései, és egyéb, a ránk bízott munkához és annak részfeladatainak elvégzéséhez szükséges adatok.
 • Az adatok összegyűjtésének módja: Az érintett önkéntes adatszolgáltatása és hozzájárulása ezen adatok kezeléséhez bármilyen kapcsolatfelvételi módon (személyes megbeszélés, telefon, e-mail, Facebook üzenet, Skype stb., elsődleges kapcsolatfelvételi mód az e-mail)
 • Az adatkezelés célja: A kapcsolatfelvétel során feltett kérdések megválaszolása, a szükséges információk megadása, ajánlatkészítés, szerződéses kötelezettség teljesítése. A weboldalak látogatása lehetséges a személyes adatok megadása nélkül is.
 • Az adatkezelés időtartama:Ha a kapcsolatfelvétel illetve ajánlatkérés során a másik fél nem lesz üzleti partner, akkor az adatok haladéktalanul törlésre kerülnek. Amennyiben szerződéskötésre kerül sor, akkor az adatkezelés időtartama az érintett hozzájárulásának visszavonásáig vagy a szerződésben meghatározott időtartamig, illetve a törvényi kötelezettségek (pl. adótörvények) teljesítéséig előírt időtartamig tart.
 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

4.2 Hírlevél-feliratkozáshoz kapcsolódó adatkezelés

 • Kezelt adatok: Név (a feliratkozó által megadott keresztnév vagy teljes név), E-mail cím.
 • Az adatok összegyűjtésének módja: Az érintett önkéntes adatszolgáltatása és hozzájárulása ezen adatok kezeléséhez.
 • Az adatkezelés célja: digitális anyag e-mailben történő kiküldése, a legfrissebb hírekről és aktuális ajánlatokról történő tájékoztatás. A feliratkozó bármikor leiratkozhat a hírlevélről a levél alján található leiratkozó link segítségével, vagy kérheti törlését adatbázisunkból az info@marketingmania.hu címen, illetve postacímünkön (Gömöry Katalin e.v., 3100 Salgótarján, Ybl Miklós u. 43/B. 4/17.)
 • Az adatkezelés időtartama: Az érintett adatkezeléshez való hozzájárulásának visszavonásáig.
 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH -75773/2014

4.3 Megrendelő űrlap kitöltéséhez kapcsolódó adatkezelés

 • Kezelt adatok: Vezetéknév, Keresztnév, Cégnév, Számlázási cím, Postázási cím, E-mail cím, Megrendelt tudásanyag vagy szolgáltatás
 • Az adatok összegyűjtésének módja: Az érintett önkéntes adatszolgáltatása és hozzájárulása ezen adatok kezeléséhez.
 • Az adatkezelés célja: jogi, közigazgatási és szerződéses kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges, pl. számla kiállítása és elküldése, a NAV részére szükséges nyilvántartások elkészítése, szerződés teljesítése.
 • Az adatkezelés időtartama:Amennyiben a megrendelést követően a kapcsolatfelvevő mégsem lesz ügyfél (például a kapcsolatfelvételt követően elállási szándékát jelzi), adatai haladéktalanul törlésre kerülnek. Ha a kapcsolatfelvevőből ügyfél lesz, akkor adatait az érintett adatkezeléshez való hozzájárulásának visszavonásáig, illetve a törvényi kötelezettség teljesítéséig előírt időtartamig kezeljük (pl. adótörvények miatt: az adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.).
 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

 4.4 Számlázáshoz kapcsolódó adatkezelés

 • Kezelt adatok: Név vagy cégnév, lakcím vagy székhely, e-mail cím, bankszámlaszám.
 • Az adatok összegyűjtésének módja: Az érintett önkéntes adatszolgáltatása és hozzájárulása ezen adatok kezeléséhez.
 • Az adatkezelés célja: a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. A Sztv. 169. § 1-2. bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.
 • Az adatkezelés időtartama:a kiállított számlákat a Sztv. 169. § 2. bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Amennyiben az érintett a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.
 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve a hozzájárulás visszavonása esetén az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.

4.5 Online tanfolyami felületen történő regisztrációhoz és rendeltetésszerű használathoz kapcsolódó adatkezelés

 • Kezelt adatok: Név vagy cégnév, lakcím vagy székhely, e-mail cím, vásárolt tanfolyam, felhasználónév, jelszó, belépések dátuma, belépésekhez tartozó IP cím
 • Az adatok összegyűjtésének módja: Az érintett önkéntes adatszolgáltatása és hozzájárulása ezen adatok kezeléséhez.
 • Az adatkezelés célja: szerződéses kötelezettség teljesítése, megvásárolt tudásanyaghoz való hozzáférés elkészítése, ehhez technikai háttér biztosítása
 • Az adatkezelés időtartama:az érintett adatkezeléshez való hozzájárulásának visszavonásáig.
 • Az adatkezelés jogalapja: szerződéses kötelezettség teljesítése.

4.6 Weboldalak használata során különféle statisztikai programok által gyűjtött adatokhoz kapcsolódó adatkezelés

A bevezetőben említett honlapok esetében a Google Analytics illetve a Facebook képpont segítségével történik adatgyűjtés, amelynek során webanalitikai adatok kerülnek továbbküldésre, ezek azonban az érintett azonosítására nem alkalmasak.

Google Analytics: segítségével honlapjainkon a látogatottságot és az ahhoz kapcsolódó különféle statisztikákat mérjük, illetve ismerjük meg. A Google adatvédelmi irányelvei az alábbi linkre kattintva olvashatók: https://support.google.com/analytics/answer/2700409

Facebook pixel vagy kód: segítségével célközönségek állíthatóak össze, és személyre szabott reklámok jeleníthetőek meg, az adatok az érintettek azonosítására nem alkalmasak. További információ itt olvasható: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

 • Kezelt adatok: minden olyan adat, amit a Google Analytics és a Facebook gyűjt.
 • Az adatok összegyűjtésének módja: A honlapok használata során a látogatók számára egy felugró ablak jelenik meg, ahol jóváhagyhatja vagy elutasíthatja az úgynevezett cookie-kat. A cookie-k kizárólag jóváhagyás esetében töltődnek le a látogató gépére. A cookie-k engedélyezése a későbbiek során bármikor visszavonható.
 • Az adatkezelés célja: a megszerzett adatok segítségével fejleszteni a szolgáltatásainkat, és a lehető legrelevánsabb célközönség számára eljuttatni a reklámjainkat.
 • Az adatkezelés időtartama:szolgáltatás használatának befejezéséig.
 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

 4.7 Cookie-k alapján megismert adatokhoz kapcsolódó adatkezelés

 Az Adatkezelő a honlapon úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ.

A cookie egy információcsomag, amelyet a szerver küld a webböngészőnek, majd a böngésző visszaküldi azt a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A cookie-kat maga a webszerver hozza létre a böngésző segítségével a felhasználó gépén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. A cookie-k célja, hogy elmentse a felhasználók bizonyos beállításait, ezáltal megkönnyítse a honlapunk használatát, valamint lehetővé teszi bizonyos statisztikai információk összegyűjtését a látogatóinkról. Ezek az információk nem alkalmasak egyéni azonosításra. A cookie-k egy része a honlap bezárása után megszűnik, másik része hosszabb ideig tárolódik a fogadó számítógépen.

A Google tájékoztatása a cookie-k használatáról: https://google.com/policies/technologies/cookies

A Facebook tájékoztatása a cookie-k használatáról: https://www.facebook.com/policies/cookies/#

 • Kezelt adatok: minden olyan adat, amit cookie-k összegyűjtenek.
 • Az adatok összegyűjtésének módja: automatikus, de nem kötelező.
 • Az adatkezelés célja: a marketingkommunikáció folyamatos optimalizálása.
 • Az adatkezelés időtartama:a látogató böngészőjének beállításaitól függ; a Google 24 hónap, a Facebook 6 hónap után törli az adatokat. Kivételt képez, ha új látogatás történik a honlapon, akkor ugyanis az időtartam újraindul.
 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

4.8  Referenciákhoz, ajánlásokhoz kapcsolódó adatkezelés 

 • Kezelt adatok: minden olyan adat, amit az érintett a szöveges referencia közzététele esetében engedélyez: név/keresztnév/monogram, fénykép, weboldal, szöveges vélemény.
 • Az adatok összegyűjtésének módja: önkéntes adatszolgáltatás.
 • Az adatkezelés célja: referenciák, vélemények bemutatása marketingcélból.
 • Az adatkezelés időtartama: az érintett adatkezeléshez való hozzájárulásának visszavonásáig.
 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

5. Igénybe vett adatfeldolgozók

5.1 Tárhelyszolgáltatók

Webenlét Kft.

Cég elnevezése: Webenlét Informatikai Szolgáltató Kft.

Székhely: 1131 Budapest, Hajdú köz 7.

Cégjegyzékszám: Cg.01-09-890189 

Adószám: 14128415-2-41

Továbbított adatok köre: a weboldal használata során megadott és naplózott adatok.

Az adattovábbítás célja: szerver szolgáltatás biztosítása többek között adattárolás céljából.

5.2 Hírlevélküldő

MailerLite hírlevélküldő rendszer

Weboldal: https://www.mailerlite.com/

Felhasználási feltételek: https://www.mailerlite.com/terms-of-service

Továbbított adatok köre: a weboldal használata során megadott és naplózott adatok.

Az adattovábbítás célja: szerver szolgáltatás biztosítása többek között adattárolás céljából.

5.3 Fizetéshez szükséges adatfeldolgozó

Erste Bank

Cég elnevezése: OTP Bank Nyrt.

Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.

Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041585

Adószám: 10537914-4-44

Továbbított adatok köre: ügyfél vezetékneve, keresztneve, bankszámlaszáma, megjegyzés rovatba írt információk.

Az adattovábbítás célja: Adatkezelő folyószámlájának kezelése, bankszámla-használat során végzett tevékenység.

5.4 Számlázóprogram

Számlázz.hu

Cég elnevezése: KBOSS.hu Kft.

Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.

Továbbított adatok köre: számlázáshoz szükséges adatok, e-mail cím.

Az adattovábbítás célja: Számlázási kötelezettségnek való megfelelés.

6. Érintettek jogai és jogorvoslati lehetőségek

6.1 Az érintettek jogai

Az adatkezelés során az érintetteket megérintő jogok:

Hozzáférés joga

A felhasználó jogosult visszajelzést kapni az adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és amennyiben igen, úgy jogosult ezen adatokhoz hozzáférést kapni.

Helyesbítéshez való jog

A felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó, pontatlan személyi adatokat, illetve a felhasználó jogosult kérni a hiányos személyi adatok kiegészítését.

Törléshez való jog

A felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, meghatározott feltételek esetén.

Elfeledtetéshez való jog

Ha az Adatkezelő köteles törölni az általa nyilvánosságra hozott személyes adatot, akkor az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével meg kell tennie az ésszerűen elvárható lépéseket, illetve technikai intézkedéseket. Erről értesítenie kell az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Amennyiben az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, jogosult az adatkezelés korlátozására mindaddig, amíg az adatkezelő ellenőrzi az adatok pontosságát.

Amennyiben az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, kérheti azok felhasználásának korlátozását is.

Amennyiben az adatkezelőnek már nincs szüksége adatkezelés céljából a személyes adatokra, de az érintett igényli őket jogi igényei előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, úgy jogosult az adatkezelés korlátozására.

Amennyiben az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, jogosult az adatkezelés korlátozására mindaddig, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek az érintett jogos indokaival szemben.

Tiltakozáshoz való jog

Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ez akkor is érvényes, amikor a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés céljából történik. Ebben az esetben a személyes adatok a továbbiakban nem kezelhetőek.

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.

 • Jogorvoslati lehetőségek

Az Adatkezelő esetleges jogsértése esetén panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.

Telefon: 06- 1-391-1400

Fax: 06-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal: naih.hu

Üzemeltető jogosult ezen Adatvédelmi Nyilatkozatot a hatályos jogszabályok betartásával, előzetes bejelentés nélkül, akár egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a közzététellel egy időben hatályossá válnak.

Gömöry Katalin

2018. május 25.

Frissítve: 2022. szeptember 2.

 

Kiegészítés: A MarketingMánia honlapon található szövegek jogellenes használata

A weboldalon található összes tartalom és az itt megvásárolható szellemi termékek Gömöry Katalin e.v. tulajdonát képezik.

A MarketingMánia honlapon található szövegek engedély nélküli másolása, más weboldalon történő elhelyezése esetén jogosultak vagyunk kötbér kiszámlázására, melynek összege szövegenként 50.000 Ft / nap.